Integritetsmeddelande för Jobs.storaenso.com

7.10.2021

Stora Enso Oyj och dess dotterbolag ("Stora Enso") har åtagit sig att skydda besökarnas ("dig") integritet vid besök av jobs.storaenso.com. Detta meddelande ger dig information om vilka personuppgifter Stora Enso samlar in och hur samt för vilka ändamål personuppgifterna kan komma att behandlas. Detta meddelande gäller för jobs.storaenso.com.

Dataansvarig

Stora Enso Oyj och dess dotterbolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgifterna. Stora Enso Oyj behandlar och delar gemensamt personuppgifter som samlats in via jobs.storaenso.com med sina dotterbolag. Du kan kontakta Stora Enso om du har några frågor angående integriteten i samband med rekryteringswebbplatsen:

Address:

Stora Enso Oyj

P.O.Box 309, FIN-00101

Helsingfors

Finland

E-post:

data.privacy@storaenso.com

Telephone:

+358 2046 131

Vi samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med följande praxis och tillämplig dataskyddslagstiftning.

Insamling av personuppgifter när du besöker jobs.storaenso.com

När du besöker jobs.storaenso.com kan vi komma att samla in viss information automatiskt och lagra den tillfälligt, inklusive:

 • Din enhets IP-adress,
 • Datum och tid för åtkomst och besökets längd,
 • Namn och URL till den besökta sidan,
 • Webbplats från vilken åtkomst erhålls,
 • Webbläsare som används
 • Språkinställningar som tillämpas
 • Enhetens operativsystem och identiteten på din åtkomstleverantör.

Denna data behandlas för följande ändamål baserat på Stora Ensos berättigade intresse:

 • För att säkerställa och förbättra webbplatsens prestation,
 • För att optimera webbplatsens innehåll, layout och funktioner,
 • För att analysera systemets säkerhet och stabilitet, samt
 • För ytterligare administrativa ändamål.

I de flesta fall försöker Stora Enso inte identifiera personen som besöker webbplatserna, men en del av den data som samlas in kan möjliggöra identifiering av personen i fråga.

Data lagras endast under sessionen och raderas när du stänger din webbläsare. Jobs.storaenso.com använder även tredjepartskakor när du till exempel ansöker via LinkedIn. För mer information om dessa, se vårt integritetsmeddelande om kakor på jobs.storaenso.com. Om en säkerhetsrelaterad incident inträffar så kan denna data komma att lagras tills ärendet är löst.

För mer information om den faktiska rekryteringen och databehandlingen, se vårt integritetsmeddelande för rekrytering.

Hur använder Stora Enso kakor?

Vi använder två olika typer av kakor på webbplatsen jobs.storaenso.com. Jobs.storaenso.com har obligatoriska kakor som krävs för webbplatsens funktionalitet och som därför inte kan stängas av. Några av dessa kakor placeras på besökarens enhet under sessionen så att servern kan identifiera besökaren. Dessa kakor raderas i slutet av sessionen när webbläsaren är stängd och behandlingen grundas på Stora Ensos legitima intresse.

Den andra typen av kakor är preferenskakor som används på grundval av ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke till att Stora Enso använder preferenskakor när som helst genom att ändra dina inställningar på denna länk: jobs.storaenso.com. Du kan även hantera kakor via dina webbläsarinställningar och inaktivera användningen av kakor på jobs.storaenso.com. Din webbläsare kan även ge dig mer finkornig kontroll över vilka kakor som ska tillåtas och blockeras - se din webbläsares inställningar eller manual.

För detaljerad information om kakorna, för vilka ändamål vi använder dem samt hur du hanterar dina kakpreferenser, se vårt meddelande om kakor för Jobs.storaenso.com.

Dela och avslöja personuppgifter

Stora Enso delar i allmänhet inte och säljer aldrig information som samlats in med någon utanför Stora Enso-gruppen. Informationen kan dock komma att delas inom gruppen. Stora Enso kan även lämna ut personuppgifter till myndigheter när så krävs av lagstiftning.

Stora Enso använder även vissa tredjepartstjänsteleverantörer till vilka Stora Enso kan komma att överföra information för begränsade tekniska ändamål, eller tillhandahålla åtkomst till informationen som en del av den tekniska, underhålls- och användaranalys de tillhandahåller. Om tjänsteleverantören har åtkomst till personuppgifter så har Stora Enso ingått ett skriftligt databehandlingsavtal med tjänsteleverantören för att säkerställa att de behandlar personuppgifterna enligt lag och i enlighet med Stora Ensos instruktioner samt detta meddelande.

Vissa av Stora Ensos koncernenheter och tjänsteleverantörer kan vara belägna utanför Europeiska unionen eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om Stora Enso avslöjar eller överför personuppgifter utanför EU/EES så säkerställer Stora Enso att en tillräcklig nivå av dataskydd upprätthålls via tillämpning av lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. undertecknande av EU-kommissionens modellklausuler med den part som tar emot personuppgifterna.

Datalagring

Den obligatoriska kakdatan lagras endast under sessionen och raderas när du stänger din webbläsare. För preferenskakors datalagringstider, se kakmeddelandet. Om en säkerhetsrelaterad incident inträffar så kan denna data komma att lagras tills ärendet är löst.

Säkerhet

Stora Enso har tillämpat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda datan. Under ditt webbplatsbesök använder vi SSL-processen (Secure Socket Layer) i samband med en modern krypteringsnivå. Åtkomst till data ges bara till anställda och tjänsteleverantörer som behöver åtkomsten för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och skyldigheterna på Stora Enso.

Dina rättigheter som registrerad

Det kan hända att du har följande rättigheter (utöver eventuella andra juridiska rättigheter) i samband med de personuppgifter som vi samlar in om dig:

 • Be Stora Enso att tillhandahålla en kopia av alla identifierbara personuppgifter som behandlas av Stora Enso.
 • Be Stora Enso att tillhandahålla en kopia av alla identifierbara personuppgifter som behandlas av Stora Enso.
 • Be Stora Enso raderar identifierbara personuppgifter om dig som Stora Enso saknar rättslig grund för att lagra.
 • Be Stora Enso att begränsa vidare bearbetning av lagrade data istället för att radera likt i ovanstående situationer.
 • Be Stora Enso att begränsar behandlingen av personuppgifterna medan du väntar på ett svar från Stora Ensos angående en inlämnad begäran om att Stora Enso ska upphöra med att behandla data som rör dig.
 • Att invända (på grund av din speciella situation) mot att Stora Enso har ett tillräckligt legitimt intresse av att samla in vissa specifika identifierbara personuppgifter om dig.
 • Att när som helst återkalla ditt samtycke till Stora Enso.

Om du önskar att utöva någon av dessa rättigheter så kan du kontakta Stora Enso med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Stora Enso kommer att svara så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad efter din begäran. Om Stora Enso av någon anledning avvisar din begäran så kommer Stora Enso att ange anledningarna.

Om du upplever att Stora Enso inte behandlat dina personuppgifter på ett lagligt sätt så har du rätt att skicka in ett klagomål till dataskyddsansvarig i det EU-land där du bor eller arbetar. Du kan även skicka in klagomålet till datatillsynsmannen i det land där du anser att det olagliga uppträdandet inträffat.